เกี่ยวกับเรา นโยบายการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ

ระยะเวลาการรับประกันเครื่องยนต์และชิ้นส่วนอื่นๆ

K-LION Premium Warranty

ขับขี่ทุกเส้นทางอย่างมั่นใจด้วยการรับประกันเครื่องยนต์นาน 1 ปีเต็ม และระบบอื่นๆ รอบคัน นาน 3 เดือน ทุกรุ่น

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ

● การรับประกัน เครื่องยนต์ มีกำหนดระยะเวลานาน 1 ปี และระบบอื่นๆ รอบคัน นาน 3 เดือนนับแต่วันที่ซื้อสินค้า

● บริษัทฯ รับประกันคุณภาพซึ่งเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนที่อยู่ในระยะประกันหรือการชำรุดเสียหาย ซึ่งเกิดจากความบกพร่องจากมาตรฐานการผลิต

● บริการ ตรวจ ซ่อม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ในระยะเวลารับประกันโดยไม่คิดค่าแรงและค่าอะไหล่* ส่วนค่าพาหนะคิดตามเงื่อนไขด้านล่าง** (เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด)

● การเสื่อมสภาพตามปกติของชิ้นส่วนอะไหล่ จากการใช้ อันประกอบไปด้วย ผ้าเบรก ยาง สึกหรอ

● ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุ หรือผู้หนึ่งผู้ใดเจตนาทำให้สินค้าเสียหาย หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ

● ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง และหรือ ใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่บริษัทฯ ไม่รับรองเช่น การใช้น้ำมันผิดเกรด เป็นต้น

● การดัดแปลง เปลี่ยนสภาพ ต่อเติม ฯลฯ จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดทันที

● ความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ และหรือฝ่าฝืนคำแนะนำของบริษัท และหรือใช้เกินข้อจำกัดของสินค้า

● ความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ใช้ไม่ศึกษาคู่มือการใช้ หรือการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง

● ในกรณีที่มอเตอร์เสีย ผู้ซื้อได้ทำการถอด เปลี่ยน ซ่อมเอง และ/หรือไม่แจ้งซ่อม ถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกัน

บริการ ระยะเวลาการรับประกัน ประเภทการบริการ ค่าบริการ ค่าอะไหล่ ค่าเดินทาง
ตรวจเช็คทั่วไป อยู่ในประกัน นำรถมาเข้าศูนย์บริการเอง ฟรี ฟรี -
ตรวจเช็คทั่วไป อยู่ในประกัน บริการ On-Site Service 500-800 บาท ฟรี กิโลเมตรละ 4 บาท
ตรวจเช็คทั่วไป นอกการรับประกัน นำรถมาเข้าศูนย์บริการเอง 500 บาท ตามจริง -
ตรวจเช็คทั่วไป นอกการรับประกัน บริการ On-Site Service 500 บาท ตามจริง กิโลเมตรละ 4 บาท

**ขอสงวนสิทธิ์ชิ้นส่วนอะไหล่และการบริการเฉพาะลูกค้า K-LION เท่านั้น**